Ana Sayfa / Revizyon Hizmetleri

Revizyon Hizmetlerimiz

 

Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu  ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,

 

Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin, tahakkuklarının doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, aritmetik ve oransal doğruluğu, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,

 

Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak, kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak, ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,

 

Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile, usule uygunluk, aritmetik doğruluk, muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,

 

Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, evrak düzeni, kanuni süreler, içerik dikkate alınarak kontrolü,

 

Kullanılan hesap planın yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,

Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü.